Heden vierentwintig mei negentienhonderd zesenvijftig.

verscheen voor mij, ambtenaar van de burgerlijke stand van 's-Gravenhage:

Braun, Valentijn Philippus,

oud drieŽnveertig jaar, magazijnmeester,

wonende te 's-Gravenhage,

die verklaarde dat in de gemeente 's-Gravenhage: Westeinde honderd tweeŽndertig

op vierentwintig mei negentienhonderd zesenvijftig

te acht uur, vijfenveertig minuten

uit zijn echtgenote: Bennink, Susanna Petronella Maria, zonder beroep, wonende te 's-Gravenhage

is geboren een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk zijn gegeven de

voornamen: Richardus Reinier Valentijn Alexander

Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen